Zadania komornika i ścieżka postępowania w licytacji komorniczej

Komornik – kim jest? Czym się zajmuje?

Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi (nie mylić z urzędnikami państwowymi), którzy swoją działalność koncentrują wokół sądu rejonowego. Do ich zadań należy rozstrzyganie roszczeń cywilnych, powstałych w wyniku przymusu egzekucyjnego. Inne przepisy mówią, że do obowiązków komorników należą także inne przepisy, z których można wymienić np. sporządzenie protokołu o stanie faktycznym w okresie przed rozpoczęciem procesu sądowego albo przed wydaniem orzeczenia. Działają na podstawie sposobu opisanego w przepisach kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych oraz egzekucji, są nadzorowani przez prezesa sądy rejonowego w obrębie którego pracują. Mają wykonywać swoją pracę, wykazując się niezawisłością i działając zawsze zgodnie z orzeczeniami sądowymi, ustawami oraz wytycznymi przekazanymi im przez prezesa sądu rejonowego, któremu podlegają. Kiedy komornik uzyska należność od dłużnika, musi przekazać ją w przeciągu 4 dni uprawnionej osobie, a jeśli dojdzie do opóźnienia w przekazaniu kwoty, to komornika obarcza się koniecznością płacenia odsetek od wyegzekwowanej przez niego kwoty.

Licytacje komornicze – czym są?

W licytacjach komorniczych może wziąć udział każdy obywatel, ponieważ jedną z jej cech jest to, że należy do czynności publicznych. W takich licytacjach mogą być wylicytowane przeróżne obiekty od mieszkań spółdzielczych lub własnościowych poprzez nieruchomości obciążone hipotecznie po domy. Prowadzi ją komornik sądowy wyznaczony przez sąd, którego lokalizacja mieści się w rejonie, w której znajduje się dana nieruchomość. Należy pamiętać o tym, że komornik może wystawić ją na licytację tylko, gdy to dłużnik jest właścicielem nieruchomości.

Warunki, które muszą zaistnieć, żeby nieruchomość była wystawiona do licytacji komorniczej

1. Zajęcie nieruchomości przez komornika.

2. Wezwanie dłużnika do uregulowania długu w przeciągu 2 tygodni po odebraniu wezwania.

3. Wpis do hipoteki zawierający informację o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

4. Wierzyciel, w przypadku, gdy dłużnik nie spłaca długu, występuje z wnioskiem do komornika o wykonanie opisu plus oszacowanie wartości nieruchomości.

5. Biegły dokonuje oszacowania i opisu obiektu skierowanego do licytacji. Komornik występuje w tym punkcie w roli pośrednika.

6. Sąd i komornik informują o terminie danej licytacji komorniczej.

7. Wpłacenie rękojmi 1/10 wartości oszacowanej nieruchomości, która jest zwracana po przegraniu licytacji. W przypadku osoby, która wygrała licytację, a nie wpłaciła pieniędzy w celu kupienia obiektu, wtedy rękojmia nie jest zwracana. Z jej tytułu środki są wpłacone na pokrycie kosztów egzekucji, ewentualną nadwyżkę dodaje się do sumy uzyskanej na drodze postępowania egzekucyjnego. W przypadku jej umorzenia, wartość rękojmie jest przekazywana Skarbowi Państwa.

Przeprowadzenie licytacji komorniczej – zasady

Licytację komorniczą przeprowadza się wyłącznie w formie ustnej. W I terminie cena wywoławcza wystawionego obiektu nie może być mniejsza niż 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości. Komornik woła, jaka jest aktualnie proponowana cena, jeśli nikt nie próbuje jej przebić i komornik trzy razy wywoła cenę bez reakcji ze strony licytantów, to ten, kto ostatnio podał najwyższą ofertę, zostaje zobowiązany do kupienia nieruchomości w okresie do 14 dni od otrzymania wezwania. Często za pierwszym razem licytacje nie kończą się sukcesem, dlatego bywa wyznaczany II termin w przypadku powtórnego złożenia wniosku przez wierzyciela. II termin wiąże się z obniżeniem ceny wywoławczej, która wynosi teraz 2/3 kwoty całego obiektu. Prawo dopuszcza możliwość, żeby wierzyciel kupił obiekt za cenę wywoławczą, jednak jeśli nie ma takiego zamiaru, postępowanie egzekucyjne będzie umorzone i trzeba będzie odczekać aż pół roku, żeby je wznowić.

Sytuacja po licytacji komorniczej

Jeśli ten, kto wygrał licytację komorniczą, uiści pieniądze na rachunek depozytowy sądu, których kwota jest obniżona o wysokość wpłaconej przed licytacją rękojmi, sąd wydaje rozporządzenie, że nieruchomość ma nowego właściciela. Następuje wpis do księgi wieczystej. Niestety to na barkach nowego właściciela spoczywa obowiązek wyeksmitowania starych właścicieli wraz z ich rzeczami ze swojej nieruchomości.

Uwagi dot. licytacji komorniczej

1. Licytacja nie powinna odbyć się wcześniej niż po upływie 2 tygodni, licząc od dnia, kiedy opis i oszacowanie wartości obiektu uległy uprawomocnieniu.

2. Do publicznej wiadomości powinna być podana informacja o dacie odbycia się licytacji nie wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem. W ogłoszeniu o licytacji komorniczej powinny być zawarte dane o miejscu, dacie licytacji i opis nieruchomości. W taki stanie ogłoszenie trafia do urzędu gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, do budynku sądu czy do lokalnej gazety.

Dodaj komentarz