Elektroniczna wysyłka deklaracji PIT przez biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe wyłącznie drogą elektroniczną może złożyć do urzędu skarbowego wypełnione za klientów deklaracje podatkowe. Dotyczy to zarówno zeznań rocznych, jak PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-40, czy też IFT-1/1R.

Czynności związane z wypełnieniem oraz wysyłką ułatwia program do PIT dla biur rachunkowych, nie mniej, by wysłać takie zeznania konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.

Pamiętaj też, że wysyłając deklaracje w imieniu innej osoby, aby móc je podpisać musisz zostać wcześniej upoważniony do tego rodzaju czynności – zadbaj więc zawczasu, by posiadać stosowne pełnomocnictwa i w odpowiednim terminie powiadomić o tym właściwy miejscowo dla klienta urząd skarbowy. Jeżeli biuro działa w formie spółki, klient musi to zrobić w stosunku do konkretnej osoby, a nie samego biura, może to być więc albo właściciel biura lub jego pracownik. Warunek jest jeden, musi to być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Wiedz też, że pełnomocników można ustanowić od razu też kilku, np. w przypadku choroby lub dłuższej nieobecności danej osoby.

Pełnomocnictwa tego udziela się na druku UPL-1, natomiast do urzędu przekazać je możesz w postaci papierowej lub elektronicznie przez system e-PUAP. Oprócz podania danych identyfikacyjnych osoby upoważnionej, takich jak: identyfikator podatkowy, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, jak i numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kraj jego wydania oraz obowiązkowo adres elektroniczny. Podajemy również okres jego obowiązywania, niepodanie daty końcowej jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa bezterminowo.

Jeżeli ten obowiązek nie zostanie spełniony lub złożone pełnomocnictwo nie zostanie na czas zaewidencjonowane w systemie e-deklaracji, przesłanie takiej deklaracji nie będzie możliwe i przy próbie pobrania UPO będzie skutkowało otrzymaniem błędu o statucie „402 – Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji”. Taki sam komunikat pojawi się także, gdy pełnomocnictwo to wygaśnie. Ważne jest więc, by zawczasu sprawdzić, czy zostało ono złożone i za jaki okres.

Jeżeli poszukujesz programu do wysyłki w imieniu klientów deklaracji PIT, jak i do sporządzenia tym okazjonalnym wydruku papierowego, gdy to oni sami będą odpowiedzialni za jego złożenie w urzędzie – proponujemy program PIT FORMAT dla biur www.pit-biuro.pl.

Dodaj komentarz